Admissions Policy

Section 1. Admissions at Kinder 1 and Form 1

Admissions in Kinder 1 of Primary schools and in Form 1 at Secondary Schools are centrally organised by the Secretariat for Catholic Education. Regulations for admissions can be found on the website of the

Archdiocese of Malta available at: https://church.mt/archdiocese/church-schools/ under the heading

Admissions Church Schools Gozo.

Section 2. Admissions in Other Years

Classroom  population in our schools is governed by Education Authorities and the Malta Union of Teachers’  Collective  Agreements.  Throughout  the  course  of  the  years,  student  population  within schools may vary as students might opt to pursue their education at other educational institutions. In this eventuality, when vacancies arise and the management team of the particular school decides to fill the vacancy, admission to fill the vacant place shall take place as described below.

Procedure for Admission:

1.    Throughout the course of the year, individual schools receive letters of intent from parents who would like their child to be admitted at the particular school should a vacancy arise.

2.    All letters of intent should be addressed to the Head of School and include:

a.    The Name and Surname of the child in question b.    The intent for admission

c.    The date of birth of the child d.    Contact details of the parents

e.    Where applicable, an added paragraph should be included in the letter of intent which highlights  the possibility  of provision of an LSE as regulated by  the Department  of Education  and  MUT  agreements.  In  the  case  where  a  Statement  of  Needs  Report already exists, this is to be included with the documentation provided.

3.    Both  electronic  and  hard  copies  of  letters  of  intent  may  be  provided.  All  letters  will  be acknowledged by the School Secretary of the respective school by e-mail. Details of schools governed by this Policy are listed further down in this document.

4.    A.  In the case of request for admission into any of the primary schools, there is no need for a letter of intent to be sent every year as these letters will be kept in file and the date of birth serves to indicate the year cohort in which the child/ren would be admitted should a vacancy arise.

B.    In  the  case  of  the  secondary  schools  a  letter  of  intent  needs  to  be  sent  each  year  to confirm the wish to be admitted should a vacancy arise. Letters of intent received within a scholastic year remain valid till the end of the scholastic year, that is, August 31st of any given year.

5.    In the eventuality of such vacancies, the School Management will prepare a report indicating the list of candidates. The following hierarchical criteria will determine how the vacancy will be filled:

a.    Social Cases

b.    Children of employees of the particular school

c.    Siblings of students attending the particular school

d.    Any other applicants will be admitted on a first come first served basis according to the date when they sent their email/letter of intent to the school where there is the vacancy.

6. In the case of applicants with a statement of needs or applicants applying under the ‘Social Cases’ Criterion, an admissions board shall be set up to decide on each case on its own merits. A determining factor for acceptance of students with a statement of needs is whether the full quota for such students has already been reached in the particular year group/class.

L-ewwel parti: Dħul fil-Kinder 1 u Form 1

Id-dħul  fil-Kinder  1  tal-iskejjel  Primarji  u  fil-Form  1  fl-iskejjel  Sekondarji  huwa  organiżżat  mis- Segretarjat  tal-Edukazzjoni  Kattolika.  Ir-regolamenti  kollha  għad-dħul  jinsabu  fuq  il-websajt  tal- Arċidjoċesi ta’ Malta fuq: https://knisja.mt/l-arcidjocesi/skejjel-tal-knisja/

It-tieni parti: Dħul fi snin oħra

It-total  tal-istudenti  f’kull  klassi,  fl-iskejjel  tagħna  huwa  rregolat  mill-Awtoritajiet  tal-Edukazzjoni  u mill-ftehim  li  sar  mal-union  tal-għalliema;  il-Malta  Union  of  Teachers  (MUT).  Matul  is-snin,  il- popolazzjoni tal-istudenti fl-iskejjel jista’ jvajra xi ftit minħabba diversi raġunijiet. Jekk jiġri hekk, jaf ikun hemm xi post jew postijiet vakanti. Fl-eventwalità li l-amministrazzjoni ta’ dik l-iskola partikolari tiddeċiedi li dak il-post vakanti għandu jimtela, il-proċess biex jimtela ser jitmexxa bil-mod kif spjegat hawn taħt:

 Proċedura  għad-Dħul:

1.    Il-ġenituri  għandhom  jibagħtu  ittra  lill-iskola  fejn  jixtiequ  jdaħħlu  lill-wild/uliedhom,  għal  li jista’ jkun, jitbattal xi post.

2.    Din l-ittra għandha tiġi indirizzata lill-Kap tal-Iskola u trid tinkludi:

a.    L-isem u l-kunjom tal-istudent b.    L-intenzjoni għad-dħul

c.    Id-data tat-twelid tal-wild

d.    Id-dettalji tal-kuntatt tal-ġenituri

e.    Paragrafu żgħir bi spjegazzjoni għandha tiġi pprovduta, kemm-il darba hemm il-possibiltà li l-istudent għad ikollu l-ħtieġa tas-servizz ta’ LSE.  Fil-każ li dan l-iStatement diġa jeżisti, kopja tad-dokumenti għandu jiġi pprovdut wkoll.

3.    L-ittra    tista’    tintbagħat    b’imejl    jew    bil-posta.    L-ittri    kollha    jiġu    rikonoxxuti    mis- Segretarja tal-iskola permezz ta’ imejl. Dettalji tal-iskejjel kollha ssibuhom iktar ‘l isfel f’dan id- dokument.


4.    A. F’każ li d-dħul hu għas-snin fil-Primarja, l-ittra mill-ġenituri tintbagħat darba u tibqa’ tgħodd għas-snin tal-Primarja kollha, peress li dawn l-ittri jinżammu f’fajl bid-data tat-twelid li tkun tindika l-klassi li l-istudent għandu jidħol fiha jekk jinqala’ xi post vakanti.

B. F’każ li d-dħul hu għas-snin tas-Sekondarja, l-ittra mill-ġenituri trid tintbgħat kull sena biex jikkonfermaw ix-xewqa tagħhom f’każ li jkun hemm post vakanti. Kull ittra li tiġi rċevuta tibqa’ valida sal-aħħar ta’ dik is-sena skolastika, jiġifieri sal-31 ta’ Awwissu, ta’ dik is-sena partikolari.

5.    Fl-eventwalita’ li jinħoloq xi post vakanti, l-amministrazzjoni tal-iskola tipprepara rapport bil- lista tal-istudenti. Dawn il-kriterji jiddeterminaw kif il-post vakanti jiġi mimli:

a.    Każijiet Soċjali

b.    Ulied ta’ impjegati f’dik is-skola partikolari

c.    Aħwa ta’ studenti li jattendu f’dik l-iskola partikolari

d.    Applikani oħra jidħlu skont l-ordni li applikaw, jigifieri skont id-data li ntbgħatet l- ittra jew l-imejl tagħhom.

6.    F’każ ta’ applikanti li għandhom bżonn is-sapport ta’ LSE jew applikanti li qed japplikaw bħala Każijiet Soċjali, jiġi maħtur bord biex jiddeċiedi fuq il-merti ta’ kull każ. Fil-Każ ta’ applikanti li jeħtieġu sapport ta’ LSE, fattur li jiddetermina jekk student bi bżonnijiet speċjali jiġix aċċettat jew le, hu jekk dik il-klassi partikolari tkunx diġa laħqet il-kwota ta’ kemm jista’ jew għandu jkun hemm studenti bi ‘statement’ f’dik is-sena partikolari.